Soukromí

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.happygolf.cz je společnost KA Consult, s.r.o., se sídlem Priemyselná 12, Prievidza, SR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným soudem v Trenčíně, oddíl Sro, vložka 2498/R, IČ: SK44726597, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat autorská práva k těmto webovým stránkám (dále jako "Provozovatel"). Provozovateli přísluší všechna autorská práva (osobní i majetková) k veškerému obsahu webových stránek, a to včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a osob, které navštíví tyto webové stránky (dále jako „Uživatelé“), se při používání těchto webových stránek řídí těmito pravidly.  Uživatel dává souhlas se závazností těchto pravidel tím, že vstoupí na kteroukoliv webovou stránku Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jejich obsah.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na webových stránkách Provozovatele, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu právního jednání, ledaže bude v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana osobních údajů

Shromažďované údaje a jejich využití

Provozovatel může přístup na webové stránky www.happygolf.cz podmínit poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel bude v takovém případě s osobními údaji Uživatele nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Provozovatel spolupracuje s třetími osobami, které mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž tyto údaje zpracovávají pouze k plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu, než ke kterému je Provozovatel zmocnil. Provozovatel je oprávněn použít nebo předat jakýkoli osobní údaj Uživatele za účelem splnění povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo v rámci soudního vyšetřování či jiného vyšetřování ve veřejném zájmu nebo za účelem ochrany integrity sítě anebo za účelem splnění požadavku Uživatele. Uživatel může požádat Provozovatele o vysvětlení ohledně zpracovávání jeho osobních údajů nebo o opravu, doplnění či likvidaci jeho osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy Provozovatele info@happygolf.cz.

Cookies

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají na počítač nebo jiné zařízení Uživatele v okamžiku, kdy Uživatel začne webové stránky používat. Cookies umožňují, aby si webové stránky na určitou dobu zapamatovaly důležité informace, které Uživateli usnadní jejich další používání a Provozovateli umožní sledovat způsob užívání webových stránek jejich Uživateli (např. umožňují sledovat celkový počet návštěvníků na těchto webových stránkách).

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které umožňují analýzu způsobu užívání těchto webových stránek jejími Uživateli. Informace o užívání webových stránek zpracované prostřednictvím souborů cookies (včetně IP adresy Uživatele) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude zpracovávat tyto informace za účelem vyhodnocování užívání těchto webových stránek a vytváření zpráv o jejich aktivitě, které jsou určeny Provozovateli, a za účelem poskytování dalších služeb týkajících se činností na těchto webových stránkách a užívání internetu vůbec. Google může poskytnout tyto informace třetím osobám, budou-li to vyžadovat právní předpisy nebo budou-li oprávněné třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Uživatelovu IP adresu s jakýmikoli jinými daty, které má k dispozici.

Podrobnější informace o používání cookies službou  Google Analytics a s tím související ochraně osobních údajů lze nalézt na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html a http://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies.

Deaktivace cookies

Používání souborů cookies je možné odmítnout volbou v příslušném nastavení v Uživatelově prohlížeči. Postup jak deaktivovat cookies v jednotlivých webových prohlížečích lze nalézt na http://wiht.link/cookiesguide. Deaktivace cookies však může způsobit, že Uživatel nebude schopen plně využívat některé funkce těchto webových stránek. Pokud chce Uživatel zabránit zpracování jeho údajů prostřednictvím Google analytics, může také instalovat do svého webového prohlížeče doplněk, který lze stáhnout na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

V případě, že Uživatel pokračuje v používání těchto webových stránek bez deaktivace cookies, dává tím souhlas se zpracováváním jeho údajů prostřednictvím cookies využívaných společností Google, a to způsobem a k účelům výše uvedeným.

Odkazy na jiné stránky

Na webových stránkách www.happygolf.cz jsou uvedeny odkazy na webové stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel neodpovídá za postupy a politiku jiných osob provozující tyto webové stránky.

Jiná a specifická pravidla

Některé části webových stránek www.happygolf.cz se řídí dodatečnými specifickými pravidly, která se vztahují k těmto specifickým částem. Jakákoliv taková specifická pravidla mají přednost před použitím těchto pravidel, která se ve vztahu ke specifickým pravidlům použijí podpůrně.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat upravenou těmito a specifickými pravidly, přičemž aktuální znění bude vždy umístněno na těchto webových stránkách.

Chování Uživatelů

Uživatel nesmí při používání těchto webových stránek zasahovat do jejich bezpečnosti, nemůže tyto webové stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných částí těchto webových stránek. Uživatel je rovněž povinen zdržet se jakýchkoliv zásahů do autorských práv Provozovatele k těmto webovým stránkám.

Odpovědnost Provozovatele, rozhodné právo a příslušnost k rozhodování sporů

Uživatel nese případná rizika, která vyplývají z používání těchto webových stránek. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za používání těchto webových stránek Uživatelem. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z používání těchto webových stránek, která nejsou upravena těmito nebo specifickými pravidly, se řídí právním řádem ČR. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním těchto webových stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice.

Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto nebo specifických pravidel stane z jakéhokoliv důvodu neplatným či nevynutitelným, tak bude považováno za oddělitelné od zbývajících ustanovení a na platnost a vynutitelnost ostatních zbývajících ustanovení to nebude mít vliv.